Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Reijneveld Rijwielen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
 
 
Artikel 2. Privacy
 
2.1  Reijneveld Rijwielen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Reijneveld Rijwielen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
2.2  Reijneveld Rijwielen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
 
2.3  Reijneveld Rijwielen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
2.4  Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Reijneveld Rijwielen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 
 
2.5  Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Reijneveld Rijwielen, dan kunt u altijd een e-mail sturen aan info@ReijneveldRijwielen.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.
 
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen 
 
3.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW. 
 
3.2  Reijneveld Rijwielen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 
3.3  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 
3.4  Betaling geschiedt online of per overboeking. Uw aanvraag wordt direct na betaling in behandeling genomen. 
 
3.5  Bij het aangaan van een bestelling, die niet bestaat uit standaard producten, maar welke speciaal na opdracht door klant bij Reijneveld Rijwielen besteld is en vervolgens door Reijneveld Rijwielen bij een toeleverancier besteld is of welke door Reijneveld Rijwielen deels of geheel door maatwerk tot stand komt en al de productiefase is ingegaan heeft de klant zich eraan verbonden de bestelde of overeengekomen dienst of product af te nemen. Reijneveld Rijwielen heeft ten alle tijde het recht om gemaakte kosten en arbeidstijden alsmede voorraadcompensatie (het op voorraad nemen van het betreffende product, terwijl dit niet vooraf bepaald is in het kernassortiment) deels of geheel, maar minimaal 25% van de afgesproken kosten in rekening te brengen bij de klant bij het voortijdig onderbreken van de overeenkomst door klant.
 
 
Artikel 4. Levering 
 
4.1  Alle producten en diensten van Reijneveld Rijwielen worden zowel online als fysiek in de winkel geleverd.
 
4.2  In een normale levering worden de door u bestelde goederen echter uiterlijk binnen vijf werkdagen geleverd. 
 
 
Artikel 5. Garantie
 
5.1  Alle garantievoorwaarden van leveranciers kunnen door klanten worden genoten. Reijneveld Rijwielen geeft op reparaties 2 weken garantie, mits klanten duidelijk kunnen aantonen dat het ontstane defect, na reparatie bij Reijneveld Rijwielen niet goed was verholpen of in zijn geheel niet was verholpen. Klanten kunnen geen aanspraak maken op garantie, als een reparatie geaccepteerd is na reparatie en er bepaalde mankementen niet verholpen zijn, welke ook niet waren afgesproken.
 
 
Artikel 6. Overmacht 
 
6.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Reijneveld Rijwielen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Reijneveld Rijwielen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
 
6.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Reijneveld Rijwielen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 
 
Artikel 7. Bestellingen/communicatie 
 
7.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet tussen u en Reijneveld Rijwielen is Reijneveld Rijwielen niet aansprakelijk, tenzij en/of voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Reijneveld Rijwielen.
 
 
Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid 
 
8.1  U heeft de verplichting om bij de online levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Reijneveld Rijwielen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. 
 
8.2  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Reijneveld Rijwielen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
 
 
Artikel 9. Aanbiedingen/overeenkomsten 
 
9.1  Alle aanbiedingen van Reijneveld Rijwielen zijn vrijblijvend en Reijneveld Rijwielen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.
 
9.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Reijneveld Rijwielen. Reijneveld Rijwielen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 
9.3  Voor acceptatie van uw bestelling dient u een bijbehorend formulier in te vullen. Aan de hand van die gegevens wordt uw tekst in behandeling genomen.
 
9.4  Een onvolledig ingevuld formulier wordt naar inzicht van ReijneveldRijwielen.nl verwerkt.
 
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
10.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
10.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.